Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARTOS – Irena Bartos, 05-091 Ząbki, ul.Sienkiewicza 5 z dopiskiem “REKLAMACJA” na kopercie

4. Towar, który jest odsyłany lub który zwraca, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny lub fakturę VAT..

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

X