Regulamin Sklepu

Sklep internetowy Husaria działający pod adresem www.husaria-sklep.pl prowadzony jest przez firmę HappyMarket , ul. Lipińskiego 20/24 30- 349 Kraków, NIP: 6771691347

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www.husaria-sklep.pl

2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

5. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

8. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

9. W przypadku gdy jeden z zamówionych towarów jest niedostępny u Sprzedawcy na skutek wyczerpania zapasów, a jego wartość kwotowa wynosi 0-15 % całości zamówienia – zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Pracownik Sprzedającego poinformuje Kupującego o niedostępności w/w towaru i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar niedostępny. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny w momencie odbioru towaru (przesyłka za pobraniem) Sprzedający odejmie od ceny pierwotnego zamówienia cenę towaru niedostępnego.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w www.husaria-sklep.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

*Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563Kodeksu Cywilnego

3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.

4. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

5. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy www.husaria-sklep.pl będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

6. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin obowiązujący w sklepie www.husaria-sklep.pl

7. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2016 r.

X